Program UL (dziś WiR) zainspirował PiS?

Z zaciekawieniem odnotowaliśmy weekendową konferencję programową PiS czerpiącą w swoim pomyśle z fundamentów założycielskich akurat właśnie naszej partii. Powstaliśmy jako UL (nazwę Unia Lewicy zmieniliśmy na Wolność i Równość w 2015 r.), a pierwszą Przewodniczącą została współzałożycielka partii, ówczesna Wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka. Symbolika plastra towarzysząca UL-owi była z nami od początku.
Miło nam, że PiS w swoim dzisiejszym przekazie programowym odwołuje się do naszej partii, może wpłynie to na poprawę prezentowanych idei i celów sprawowania władzy. Przypominamy więc jedne z podstawowych założeń Programu UL, uchwalone w 2007 roku i zachęcamy Prezesa Kaczyńskiego, aby także i te elementy Programu UL włączył do Programowego UL-a PiS.

ŚWIECKIE PAŃSTWO

  1. Państwo powinno być neutralne światopoglądowo poprzez całkowity jego rozdział od kościołów i związków wyznaniowych. Państwo i podległe mu instytucje nie mogą identyfikować się z żadną religią, a prawo musi być wolne od jakichkolwiek wpływów wyznań religijnych.
  2. UL opowiada się za zlikwidowaniem wszelkich form uprzywilejowania finansowego dla kościołów, związków wyznaniowych i osób duchownych, zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa.

• Jesteśmy za zakazem finansowania kościołów, związków wyznaniowych i działalności religijnej przez państwo, samorządy i spółki Skarbu Państwa.
• Opowiadamy się za likwidacją Funduszu Kościelnego, którego formuła utraciła aktualność.
• Kościoły i związki wyznaniowe jako pełnoprawne instytucje uczestniczące w życiu społecznym, powinny być zobowiązane do identycznych świadczeń wobec państwa, jak inne organizacje i podmioty prawne. Oznacza to likwidację zwolnień podatkowych i celnych, obowiązek opłacania podatków od nieruchomości i gruntowego, uzależnionych od standardu i lokalizacji obiektów oraz terenów, niezależnie od charakteru ich przeznaczenia.
• W przypadku prowadzenia przez kościoły i związki wyznaniowe działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, konieczne powinno być prowadzenie księgowości, która stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych i podlega kontroli urzędów i izb skarbowych.

UL postuluje wprowadzenie dobrowolnego podatku wyznaniowego, jako jedynego źródła finansowania kościołów i związków wyznaniowych przez państwo. Istotą projektu jest przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wspomnianych instytucji lub jeśli tak zdecyduje podatnik, na rzecz innych organizacji pozarządowych. Kwota dobrowolnego 1% podatku wyznaniowego nie byłaby dodatkowym obciążeniem dla podatnika, ponieważ stanowiłaby tą część podatku dochodowego, którą podatnik i tak przekazuje państwu. Podatkowi wyznaniowemu bezwarunkowo towarzyszyć muszą przedstawione powyżej ograniczenia w finansowaniu kościołów i związków wyznaniowych.

  1. Edukacja – założenia UL dotyczące wszystkich poziomów szkół publicznych:

• Usunięcie nauczania religii ze szkół publicznych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych).
• Usunięcie ze szkół publicznych wszelkich symboli religijnych.
• Eliminacja z podręczników i programów nauczania stronniczych opinii i treści godzących w neutralny światopoglądowo charakter państwa.
• Koszty nauczania religii w szkołach niepublicznych (m.in. wynajem sal katechetycznych i koszt wynagradzania katechetów) spoczywać muszą tylko na Kościele i rodzicach uczniów uczęszczających na te zajęcia.
• Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji.

  1. Realizacja postulatów dotyczących państwa neutralnego światopoglądowo wymaga renegocjacji konkordatu lub jego wypowiedzenia. Dla racjonalnego uregulowania stosunków pomiędzy państwem a Kościołem, jest to warunek niezbędny.

PRAWA KOBIET

Szczególnie drastycznym przejawem dyskryminacji kobiet w Polsce jest pozbawienie ich prawa do wolności podejmowania decyzji w obszarze praw reprodukcyjnych.

• UL żąda zniesienia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i zastąpienia jej przez prawo szanujące wolność i godność kobiet. Uważamy, że kobiety mają prawo do podejmowania samodzielnej i niczym nieograniczonej decyzji o przeprowadzeniu aborcji do 12 tygodnia trwania ciąży.
• Badania prenatalne powinny być bezpłatne i dostępne na życzenie każdej kobiety.
• Sztuczne zapłodnienie, będące często jedyną szansą na posiadanie dzieci, powinno być powszechnie refundowane ze środków publicznych.
• Za konieczne uważamy refundowanie przez państwo środków antykoncepcyjnych. Znacznie ograniczy to zjawisko aborcji i związanego z tym „podziemia”.
• Żądamy dostępu do powszechnej edukacji na temat życia seksualnego, opartej na wiedzy naukowej, a nie ideologii.

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.