Święto Kobiet

Z Programu WiR:

Społeczeństwo, w którym chcemy żyć to społeczeństwo, w którym kobieta i mężczyzna mają równy status i równe prawa. Będziemy walczyć z dyskryminacją płacową kobiet. Wolność i Równość nie ugnie się pod naciskiem Kościoła rzymskokatolickiego i przywróci kobietom prawo do decydowania o własnym macierzyństwie.

Wolność i Równość opowiada się za pełnym równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, poprzez konsekwentne realizowanie konstytucyjnych gwarancji równości ich szans, praw i obowiązków w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Gwarancją skuteczności prowadzonych działań w obszarze zwalczanie dyskryminacji z powodu płci, muszą być:

  • wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za kreowanie, wdrażanie i monitorowanie zasady równego statusu płci, poprzez stworzenie silnego i stabilnego organu państwa, dysponującego odpowiednimi kompetencjami i środkami finansowymi;
  • uchwalenie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn i zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla jej wdrażania;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami działającymi na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz zwalczania dyskryminacji z powodu płci.

Szczególnie drastycznym przejawem dyskryminacji kobiet w Polsce jest pozbawienie ich prawa do wolności podejmowania decyzji w obszarze praw reprodukcyjnych. Jesteśmy za zwalczaniem dyskryminacji z powodu płci, a więc za poszanowaniem wolności wyboru kobiet w kwestiach ich życia seksualnego i podejmowaniu decyzji dotyczących rodzicielstwa.

  • Żądamy zniesienia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i zastąpienia jej przez prawo szanujące wolność i godność kobiet. Uważamy, że kobiety mają prawo do podejmowania samodzielnej i niczym nieograniczonej decyzji o przeprowadzeniu aborcji do 12 tygodnia trwania ciąży.
  • Badania prenatalne powinny być bezpłatne i dostępne na życzenie każdej  kobiety.
  • Sztuczne zapłodnienie, będące często jedyną szansą na posiadanie dzieci, powinno być refundowane ze środków publicznych.
  • Za konieczne uważamy refundowanie przez państwo środków antykoncepcyjnych. Znacznie ograniczy to zjawisko aborcji i związanego z tym „podziemia”.
  • Żądamy dostępu do powszechnej edukacji na temat życia seksualnego, opartej na wiedzy naukowej, a nie ideologii.

Społeczne przyzwolenie i zbyt słaba reakcja państwa na przestępstwa przemocy wobec kobiet i przemoc domową są przyczyną utraty życia i zdrowia przez wiele polskich kobiet. Wolność i Równość wspiera działania organizacji i środowisk działających na rzecz prawa kobiet do bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą. Dlatego opowiadamy się za wzmocnieniem odpowiedzialności państwa w zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dzieci.

Uważamy, że należy rozwinąć system poradnictwa rodzinnego, opieki nad kobietami w ciąży, samotnymi matkami, kobietami bitymi przez współmałżonków i konkubentów z ukierunkowaniem na instytucje niezwiązane z żadnym wyznaniem religijnym.

Polskie procedury adopcyjne powinny zostać uproszczone. Nie tylko „klasyczna” rodzina, czyli mąż i żona powinna mieć prawo do adopcji, ale także osoby samotne czy pozostające w tzw. „wolnym” związku. Pozwoli to na zmniejszenie cierpienia sierot i ludzi pragnących wychowywać dziecko. Domy dziecka trzeba przekształcić w rodzinne, jako bardziej zbliżone do warunków, w jakich powinno wychowywać się dziecko.

(uchwalony na Kongresie partii w 2007 r.)

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.