Unia Lewicy przeciw upartyjnieniu państwa i JOW-om

Wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych ograniczy system demokratycznych wyborów w Polsce i poprzez koncentrację władzy w rękach dwóch wiodących ugrupowań politycznych, służyć będzie jeszcze większemu upartyjnieniu państwa, niż ma to miejsce obecnie.

Upartyjnienie w Polsce wyraża się m.in. poprzez wysoko płatne stanowiska dla polityków z partii rządzących oraz ich rodzin i przyjaciół. Członkami partii politycznych jest mniej niż jeden procent obywateli, a zajmują oni nadzwyczaj wiele najwyższych stanowisk zarządzających w strategicznych spółkach skarbu państwa, w radach nadzorczych, w spółkach związanych z samorządami oraz w administracji centralnej i w ministerstwach. Osoby te, sprawujące swoje funkcje dzięki partyjnej rekomendacji, często są wysoce niekompetentne, narażając tym samym majątek publiczny na miliardowe straty. Brak kompetencji i partyjniactwo hamują rozwój wielu podmiotów gospodarczych oraz skuteczne funkcjonowanie organów administracji państwowej i samorządowej. Blokują również możliwość awansu najzdolniejszym obywatelom, zwłaszcza tym młodym, którzy w efekcie podejmują decyzję o poszukiwaniu pracy zagranicą.

 

Dlatego, występując przeciwko JOW-om, Unia Lewicy proponuje wprowadzenie następujących zmian w polskim ustawodawstwie:

  1. Wprowadzenie zakazu zatrudniania członków partii i ich najbliższej rodziny w zarządach i radach nadzorczych spółek skarbu państwa, w spółkach związanych z samorządami (na analogicznych stanowiskach), w administracji centralnej (szczebel zarządzający) i ministerstwach (poniżej funkcji vice ministra).
  2. Wyłanianie najlepszych kandydatów na powyższe stanowiska powinno odbywać się w powszechnych i jawnych konkursach, w których komisję dokonującą wyboru stanowią bezpartyjni fachowcy z danej dziedziny.

Zarząd Krajowy

Unii Lewicy

About Piotr Musiał
Przewodniczący Wolność i Równość

Leave a comment

Your email address will not be published.