Dołącz do nas

DEKLARACJA

My, niżej podpisani i podpisane, powołujemy Ruch Społeczny Wolność i Równość, stawiający sobie zadanie jednoczenia wokół wspólnych celów wszystkich zainteresowanych tym osób i organizacji, akceptujących nasze założenia programowe.

Tworząc Ruch „Wolność i Równość, zobowiązujemy się pracować na rzecz sprawiedliwej, nowoczesnej Polski w zjednoczonej Europie i deklarujemy następujące wartości oraz cele programowe:

 1. Chcemy Polski ludzi wolnych i równych, otwartej i tolerancyjnej. Państwo polskie musi być demokratycznym państwem prawnym, gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich, neutralnym światopoglądowo.

 1. Polska powinna być wolna od wszelkiej dyskryminacji, w tym ekonomicznej, związanej z płcią, wiekiem, światopoglądem, tożsamością etniczną, kulturową, seksualną, bądź niepełnosprawnością. Chcemy Polski, w której kobiety i mężczyźni posiadają takie same prawa i na równi uczestniczą w życiu zawodowym, społecznym i politycznym. Chcemy prawa, które zapewni pełną realizację wolności osobistych, praw człowieka i możliwości decydowania o swoim życiu.

 1. Będziemy dążyć do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych jako warunku sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju. Środki prowadzące do tego celu to reforma i uszczelnienie systemu podatkowego, ochrona socjalna najuboższych oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

 1. Warunkiem zrównoważonego rozwoju Polski jest wzmocnienie instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz różnorodnych form demokracji uczestniczącej i bezpośredniej. Wykonując swoje zadania państwo powinno ściśle współpracować z organizacjami społecznymi i je wspierać.

 1. Opowiadamy się za zmianami ustrojowymi poszerzającymi realny wpływ obywatelek i obywateli na sposób sprawowania władzy. Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, edukacji, transportu, utrzymania infrastruktury i ochrony środowiska muszą pozostać domeną państwa i nie dopuścimy do ich urynkowienia w stopniu ograniczającym ich powszechną dostępność.

 1. Zabiegamy o poprawę warunków pracy, przestrzeganie praw pracowniczych, godne płace, zniesienie nierówności pensji ze względu na płeć, ograniczenie zastępowania umów o pracę umowami cywilno-prawnymi (tzw. umowami śmieciowymi).

 1. Rolą państwa jest wspieranie edukacji, nauki i kultury, które nie mogą być pozostawione swobodnej grze sił rynku. Warunkiem nowoczesnego państwa jest nowoczesna edukacja stawiająca na rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, zachęcająca do myślenia, samodzielności, innowacyjności i współpracy. Każdy musi mieć realny dostęp do edukacji i dóbr kultury. Rozwój badań naukowych jest fundamentem pomyślności kraju.

 1. Niezbędne są działania na rzecz rozwoju przemysłu, innowacyjności oraz zwiększenia udziału państwa w społecznej gospodarce rynkowej, łącznie z inwestowaniem w sektor publiczny. Jest to warunkiem tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy. Walka z bezrobociem musi być priorytetem polityki rządu.

 1. Państwo musi gwarantować powszechny i realny dostęp do istotnych dla ratowania zdrowia świadczeń medycznych, a racjonowanie środków na ochronę zdrowia musi być sprawiedliwe i racjonalne.

 1. Będziemy działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Państwo powinno promować energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii, w tym również energetykę prosumencką, oraz podnosić standardy ochrony zasobów naturalnych, czystej wody i powietrza.

 1. W interesie Polski – Polek i Polaków – jest dalsza integracja wewnętrzna Unii Europejskiej, oparta na partnerskich relacjach i poszanowaniu interesów narodowych państw członkowskich, jak również dobrosąsiedzka współpraca ze wszystkimi krajami ościennymi.

 

18 maja 2015