Program

DEKLARACJA

My, niżej podpisani i podpisane, powołujemy Ruch Społeczny „Wolność i Równość”, stawiający sobie zadanie jednoczenia wokół wspólnych celów wszystkich zainteresowanych tym osób i organizacji, akceptujących nasze założenia programowe.

Tworząc Ruch „Wolność i Równość”, zobowiązujemy się pracować na rzecz sprawiedliwej, nowoczesnej Polski w zjednoczonej Europie i deklarujemy następujące wartości oraz cele programowe:

 1. Chcemy Polski ludzi wolnych i równych, otwartej i tolerancyjnej. Państwo polskie musi być demokratycznym państwem prawnym, gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich, neutralnym światopoglądowo.
 2. Polska powinna być wolna od wszelkiej dyskryminacji, w tym ekonomicznej, związanej z płcią, wiekiem, światopoglądem, tożsamością etniczną, kulturową, seksualną, bądź niepełnosprawnością. Chcemy Polski, w której kobiety i mężczyźni posiadają takie same prawa i na równi uczestniczą w życiu zawodowym, społecznym i politycznym. Chcemy prawa, które zapewni pełną realizację wolności osobistych, praw człowieka i możliwości decydowania o swoim życiu.
 3. Będziemy dążyć do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych jako warunku sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju. Środki prowadzące do tego celu to reforma i uszczelnienie systemu podatkowego, ochrona socjalna najuboższych oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.
 4. Warunkiem zrównoważonego rozwoju Polski jest wzmocnienie instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz różnorodnych form demokracji uczestniczącej i bezpośredniej. Wykonując swoje zadania państwo powinno ściśle współpracować z organizacjami społecznymi i je wspierać.
 5. Opowiadamy się za zmianami ustrojowymi poszerzającymi realny wpływ obywatelek i obywateli na sposób sprawowania władzy. Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, edukacji, transportu, utrzymania infrastruktury i ochrony środowiska muszą pozostać domeną państwa i nie dopuścimy do ich urynkowienia w stopniu ograniczającym ich powszechną dostępność.
 6. Zabiegamy o poprawę warunków pracy, przestrzeganie praw pracowniczych, godne płace, zniesienie nierówności pensji ze względu na płeć, ograniczenie zastępowania umów o pracę umowami cywilno-prawnymi (tzw. umowami śmieciowymi).
 7. Rolą państwa jest wspieranie edukacji, nauki i kultury, które nie mogą być pozostawione swobodnej grze sił rynku. Warunkiem nowoczesnego państwa jest nowoczesna edukacja stawiająca na rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, zachęcająca do myślenia, samodzielności, innowacyjności i współpracy. Każdy musi mieć realny dostęp do edukacji i dóbr kultury. Rozwój badań naukowych jest fundamentem pomyślności kraju.
 8. Niezbędne są działania na rzecz rozwoju przemysłu, innowacyjności oraz zwiększenia udziału państwa w społecznej gospodarce rynkowej, łącznie z inwestowaniem w sektor publiczny. Jest to warunkiem tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy. Walka z bezrobociem musi być priorytetem polityki rządu.
 9. Państwo musi gwarantować powszechny i realny dostęp do istotnych dla ratowania zdrowia świadczeń medycznych, a racjonowanie środków na ochronę zdrowia musi być sprawiedliwe i racjonalne.
 10. Będziemy działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Państwo powinno promować energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii, w tym również energetykę prokonsumencką, oraz podnosić standardy ochrony zasobów naturalnych, czystej wody i powietrza.
 11. W interesie Polski – Polek i Polaków – jest dalsza integracja wewnętrzna Unii Europejskiej, oparta na partnerskich relacjach i poszanowaniu interesów narodowych państw członkowskich, jak również dobrosąsiedzka współpraca ze wszystkimi krajami ościennymi.

18 maja 2015

 

P R O G R A M

przyjęty w 2007 r.

D E K L A R A C J A I D E O W A

Jesteśmy ludźmi lewicy wywodzącymi się z różnych jej nurtów, środowisk i tradycji. Łączą nas wartości humanizmu, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Jesteśmy przekonani, że nikt w społeczeństwie demokratycznym nie może być dyskryminowany z jakichkolwiek przyczyn. Pochodzenie etniczne, światopogląd, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie społeczne, wiek, status materialny i przynależność do jakiejkolwiek mniejszości nie mogą stanowić o stosunku państwa do obywateli.

Chcemy państwa neutralnego światopoglądowo i mądrze opiekuńczego, wrażliwego na los zwykłego człowieka, skutecznie zwalczającego biedę, bezrobocie i wykluczenie społeczne. Chcemy państwa ze społeczną gospodarką rynkową, której rozwój wpływać będzie na poprawę sytuacji materialnej wszystkich obywateli.

Uznajemy, że podstawą funkcjonowania państwa powinno być poszanowanie wartości bliskich ludziom lewicy, takich jak: sprawiedliwość i solidarność społeczna, wolność światopoglądowa, poszanowanie swobód obywatelskich, uczciwość i równość obywatelek i obywateli. Naszym celem jest budowa społeczeństwa, w którym obowiązywać będą zasady pełnego udziału wszystkich obywateli w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

1. Państwo powinno być neutralne światopoglądowo. Gwarantujące to przepisy Konstytucji RP muszą być w praktyce respektowane. Należy przestrzegać rozdziału kościołów od państwa, zlikwidować finansowe przywileje kościołów i związków wyznaniowych oraz wyprowadzić nauczanie religii ze szkół publicznych. Jedynym źródłem finansowania kościołów i związków wyznaniowych przez państwo powinien być dobrowolny podatek wyznaniowy płacony przez obywateli. Z tych powodów Konkordat, umowa międzynarodowa wiążąca Polskę ze Stolicą Apostolską, powinien zostać gruntownie renegocjowany lub wypowiedziany.

2. Opowiadamy się za solidarnym społeczeństwem. Nie zgadzamy się na pogłębianie różnic pomiędzy wąską grupą najbogatszych a ogromnym obszarem biedy i wykluczenia. Jesteśmy zwolennikami silnej progresji podatkowej, wprowadzenia minimalnego dochodu gwarantowanego i podwyższenia płacy minimalnej do poziomu zapewniającego godną zapłatę za wykonaną pracę.

3. Niezbywalnym obowiązkiem państwa jest ingerencja w skutki bezrobocia strukturalnego i koniunkturalnego poprzez stymulujące oddziaływanie na politykę inwestycyjną i pobudzanie jej za pośrednictwem systemu podatkowego, który uwzględnia ulgi kierowane do konkretnych podmiotów gospodarczych.

4. Jesteśmy za znacznym zwiększeniem nakładów publicznych na rozwój infrastruktury i taniego budownictwa mieszkaniowego, które staną się kołami napędowymi rozwoju gospodarczego kraju, prowadząc równocześnie do zmniejszenia się chronicznego bezrobocia i skali ubóstwa.

5. Praca nie jest towarem i musi podlegać skutecznej ochronie ze strony państwa. Ukrócimy zjawisko łamania przez pracodawców Kodeksu Pracy. Wprowadzimy powszechną reprezentację pracowniczą i ucywilizujemy stosunki pracy w Polsce.

6. Opowiadamy się za powszechną i bezpłatną edukacją na wszystkich szczeblach. Uważamy za niezbędne zwiększenie nakładów na edukację i badania naukowe – inwestycje, które zaprocentują w przyszłości. Jesteśmy za ścisłą kooperacją polskiej nauki z rodzimymi przedsiębiorstwami, aby innowacje i nowe technologie były powszechnie stosowane w krajowej gospodarce.

7. Społeczeństwo, w którym chcemy żyć to społeczeństwo, w którym kobieta i mężczyzna mają równy status i równe prawa. Będziemy walczyć z dyskryminacją płacową kobiet. Unia Lewicy nie ugnie się pod naciskiem Kościoła katolickiego i przywróci kobietom prawo do decydowania o własnym macierzyństwie.

8. Ludzie mają prawo do godności i szczęścia niezależnie od swojej orientacji seksualnej, rasy, narodowości czy stopnia niepełnosprawności. Prawa mniejszości muszą być chronione, a państwo powinno umacniać tolerancję dla grup mniejszościowych. Opowiadamy się za wprowadzeniem w Polsce instytucji związków partnerskich.

9. Wyzwaniem XXI wieku jest ograniczenie wszechwładzy rynków kapitałowych i korporacji. Utożsamiamy się z postulatami ruchu alterglobalistycznego. Sprawiedliwy świat – bez dyktatu kapitału, bez głodu, zanieczyszczania środowiska i wyzysku Trzeciego Świata – jest możliwy!

10. Odrzucamy udział wojsk polskich jako agresora w konfliktach militarnych.

11. Środowisko naturalne jest wartością największą, dlatego należy mu się szczególna troska. Sprzeciwiamy się rabunkowej gospodarce człowieka oraz nieposzanowaniu podstawowych praw przyrody.

I Polityka światopoglądowa i prawa człowieka

Polityka światopoglądowa państwa

Unia Lewicy III RP opowiada się za świeckim państwem i wolnością światopoglądową dla każdego obywatela. Jesteśmy za swobodną wymianą myśli i konsekwentnym zwalczaniem dyskryminowania ludzi o innych poglądach. Jesteśmy za wzajemnym przenikaniem się kultur i sposobów widzenia świata. Sprzeciwiamy się wszelkiej ksenofobii i nacjonalizmowi. Państwo powinno zapewniać każdemu obywatelowi nieskrępowany rozwój intelektualny, swobodę wyznania i wypowiedzi, równość wobec prawa oraz jednakowe prawa publiczne, niezależnie od jego płci, wieku, statusu społecznego, światopoglądu, niepełnosprawoności, pochodzenia etnicznego, rasy, wyznania, preferencji seksualnych czy narodowości.

Państwo neutralne światopoglądowo

1. Neutralność światopoglądową państwo realizuje poprzez całkowity jego rozdział od kościołów i związków wyznaniowych. Państwo i podległe mu instytucje nie mogą identyfikować się z żadną religią, a prawo musi być wolne od jakichkolwiek wpływów wyznań religijnych.

Sprzeciwiamy się nadmiernym wpływom kościoła katolickiego, jakie uzyskał w ostatnich latach w życiu publicznym, a w szczególności w obszarze edukacji, mediów publicznych, kultury i nauki, prawa, służby zdrowia, wojska i służb mundurowych a także funkcjonowania wszystkich szczebli władz krajowych i samorządowych.

2. Uważamy, że Państwo musi uznawać wszystkie religie i wyznania za równoprawne. Domagamy się usunięcia punktu 4 z art. 25 Konstytucji – jako sprzecznego z punktem 1 tegoż artykułu i przeredagowaniem punktu 5 na “Stosunki między Rzeczypospolitą Polską a kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.”

3. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w jakichkolwiek praktyk religijnych wbrew jego woli. Państwo musi zagwarantować każdemu obywatelowi dostęp do świeckich placówek edukacyjnych i świeckich programów naukowych, świeckiego ślubu, świeckiego cmentarza i świeckiej ceremonii pogrzebowej.

4. Nauczanie religii nie powinno odbywać się w szkołach publicznych. Przedmioty i programy nauczania wykładane w szkołach publicznych muszą być całkowicie neutralne światopoglądowo. Koszty nauczania religii (m.in. wynajem sal katechetycznych i koszt wynagradzania katechetów) spoczywać muszą tylko na Kościele i rodzicach uczniów uczęszczających na te zajęcia.

5. Należy zaprzestać finansowania kapelanów w służbach mundurowych i kapelanów szpitalnych. Kapelani wojskowi i szpitalni mogą być wzywani tylko na życzenie żołnierzy lub pacjentów. Jesteśmy za zastąpieniem szpitalnych i polowych kaplic jednej religii uniwersalnymi miejscami praktyk religijnych (izbami skupienia), które swój wystrój dopasowywałyby w razie potrzeb do wyznania pacjentów lub żołnierzy.

6. Opowiadamy się za zlikwidowaniem wszelkich form uprzywilejowania finansowego dla kościołów, związków wyznaniowych i osób duchownych, zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa.

 • Jesteśmy za zakazem finansowania kościołów, związków wyznaniowych i działalności religijnej przez państwo, samorządy i spółki Skarbu Państwa.

 • Opowiadamy się za likwidacją Funduszu Kościelnego, którego formuła utraciła aktualność.

 • Kościoły i związki wyznaniowe jako pełnoprawne instytucje uczestniczące w życiu społecznym, powinny być zobowiązane do identycznych świadczeń wobec państwa, jak inne organizacje i podmioty prawne. Oznacza to likwidację zwolnień podatkowych i celnych, obowiązek opłacania podatków od nieruchomości i gruntowego, uzależnionych od standardu i lokalizacji obiektów oraz terenów, niezależnie od charakteru ich przeznaczenia.

 • W przypadku prowadzenia przez kościoły i związki wyznaniowe działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, konieczne powinno być prowadzenie księgowości, która stanowi podstawę do rozliczeń podatkowych i podlega kontroli urzędów i izb skarbowych.

 • Postulujemy, aby w przypadku przekazywania darowizn na rzecz kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, podanik mógł odpisać od dochodu 6% tej darowizny (poziom przewidziany dla organizacji pożytku publicznego), a nie jak to jest obecnie, aż 100%. Zapobiegnie to patologiom uszczuplającym dochody budżetu państwa.

7. Unia Lewicy postuluje wprowadzenie dobrowolnego podatku wyznaniowego, jako jedynego źródła finansowania kościołów i związków wyznaniowych przez państwo. Istotą projektu jest przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wspomnianych instytucji lub jeśli tak zdecyduje podatnik, na rzecz innych organizacji pozarządowych. Kwota dobrowolnego 1% podatku wyznaniowego nie byłaby dodatkowym obciążeniem dla podatnika, ponieważ stanowiłaby tą część podatku dochodowego, którą podatnik i tak przekazuje państwu.

Podatkowi wyznaniowemu bezwarunkowo towarzyszyć muszą ograniczenia w finansowaniu kościołów i związków wyznaniowych przedstawione w punktach 4, 5 i 6.

8. Realizacja postulatów dotyczących państwa neutralnego światopoglądowo wymaga renegocjacji konkordatu lub jego wypowiedzenia. Dla racjonalnego uregulowania stosunków pomiędzy państwem a Kościołem, jest to warunek niezbędny.

Prawa człowieka

Prawa zawarte w katalogu powszechnych praw i wolności człowieka przysługują wszystkim ludziom i nikt nie może być ich pozbawiony z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku, niepełnosprawności, płci oraz orientacji seksualnej. Uznajemy integralność praw obywatelskich i socjalnych. Władze publiczne odpowiedzialne są za poszanowanie realizacji prawa do równego traktowania i zwalczania jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Odpowiedzialność państwa polegać powinna przede wszystkim na tworzeniu warunków zapewniających każdemu równe szanse i prawa do rozwoju przy zachowaniu własnej tożsamości.

Dlatego uważamy za niezbędne:

 • dokonanie zmian w prawie, które zapewniły by skuteczną ochronę realizacji praw i wolności,

 • przyśpieszenie pełnej implementacji przepisów zawartych w prawie międzynarodowym, w tym także w Dyrektywach antydyskryminacyjnych Unii Europejskiej do prawa i praktyki życia społecznego w Polsce.

 • pilne uchwalenie ustawy o związkach partnerskich, zapewniającej ochronę przed dyskryminacją mniejszości seksualnych,

Unia Lewicy III RP opowiada się za pełnym równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, poprzez konsekwentne realizowanie konstytucyjnych gwarancji równości ich szans, praw i obowiązków w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Gwarancją skuteczności prowadzonych działań w obszarze zwalczanie dyskryminacji z powodu płci, muszą być:

 • wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za kreowanie, wdrażanie i monitorowanie zasady równego statusu płci, poprzez stworzenie silnego i stabilnego organu państwa, dysponującego odpowiednimi kompetencjami i środkami finansowymi;

 • uchwalenie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn i zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla jej wdrażania;

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami działającymi na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz zwalczania dyskryminacji z powodu płci.

Szczególnie drastycznym przejawem dyskryminacji kobiet w Polsce jest pozbawienie ich prawa do wolności podejmowania decyzji w obszarze praw reprodukcyjnych. Jesteśmy za zwalczaniem dyskryminacji z powodu płci, a więc za poszanowaniem wolności wyboru kobiet w kwestiach ich życia seksualnego i podejmowaniu decyzji dotyczących rodzicielstwa.

 • Żądamy zniesienia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i zastąpienia jej przez prawo szanujące wolność i godność kobiet. Uważamy, że kobiety mają prawo do podejmowania samodzielnej i niczym nieograniczonej decyzji o przeprowadzeniu aborcji do 12 tygodnia trwania ciąży.

 • Badania prenatalne powinny być bezpłatne i dostępne na życzenie każdej kobiety.

 • Sztuczne zapłodnienie, będące często jedyną szansą na posiadanie dzieci, powinno być refundowane ze środków publicznych.

 • Za konieczne uważamy refundowanie przez państwo środków antykoncepcyjnych. Znacznie ograniczy to zjawisko aborcji i związanego z tym „podziemia”.

 • Żądamy dostępu do powszechnej edukacji na temat życia seksualnego, opartej na wiedzy naukowej, a nie ideologii.

Społeczne przyzwolenie i zbyt słaba reakcja państwa na przestępstwa przemocy wobec kobiet i przemoc domową są przyczyną utraty życia i zdrowia przez wiele polskich kobiet. Unia Lewicy III RP wspiera działania organizacji i środowisk działających na rzecz prawa kobiet do bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą. Dlatego opowiadamy się za wzmocnieniem odpowiedzialności państwa w zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dzieci.

Uważamy, że należy rozwinąć system poradnictwa rodzinnego, opieki nad kobietami w ciąży, samotnymi matkami, kobietami bitymi przez współmałżonków i konkubentów z ukierunkowaniem na instytucje niezwiązane z żadnym wyznaniem religijnym.

Polskie procedury adopcyjne powinny zostać uproszczone. Nie tylko „klasyczna” rodzina, czyli mąż i żona powinna mieć prawo do adopcji, ale także osoby samotne czy pozostające w tzw. „wolnym” związku. Pozwoli to na zmniejszenie cierpienia sierot i ludzi pragnących wychowywać dziecko. Domy dziecka trzeba przekształcić w rodzinne, jako bardziej zbliżone do warunków, w jakich powinno wychowywać się dziecko.

Prostytucja osób dorosłych, które w sposób nieprzymuszony zarabiają w ten sposób na życie, powinna zostać zalegalizowana i traktowana jak inne zawody (podatki, opieka lekarska). Kontrolę nad prostytucją powinno sprawować państwo, a nie grupy przestępcze – pozwoli to na ucywilizowanie tej sfery oraz wpłynie na ograniczenie w jej obrębię licznych patologii i działalności przestępczej.

Nieuleczalnie i zupełnie nieodwracalnie chora osoba powinna mieć prawo do eutanazji. Rodzina w tym przypadku nie może mieć głosu decydującego, a tylko niezależne komisje lekarskie.

Czynności medyczno-prawne dotyczące zmiany płci przez obywatelkę/obywatela z powodów psychiczno-zdrowotnych, powinny być refundowane ze środków publicznych.

Punkty programu:

 • Polityka społeczno-gospodarcza państwa
 • Edukacja i nauka
 • Praworządność i bezpieczeństwo
 • Kultura i sport
 • Ekologia
 • Polityka międzynarodowa

są w chwili obecnej przedmiotem uaktualniania i zostaną opublikowane po przyjęciu ich przez Kongres partii.